Splošni pogoji uporabe

Domov ~ Splošni pogoji uporabe

Splošni pogoji uporabe spletne strani zacetki-zivljenja.si in omejitev odgovornosti

Definicije pojmov

Lastnik in skrbnik spletnega mesta zacetki-zivljenja.si je Začetki življenja, Polona Bizjak s.p., Zgornja Ščavnica 101 K, 2233 Sveta Ana (v nadaljevanju: Lastnik).

Spletno mesto predstavlja vsaka stran v okviru naslova zacetki-zivljenja.si ter vsi dokumenti v okviru zacetki-zivljenja.si.

Uporabnik spletnega mesta je vsaka oseba, ki obišče katerokoli spletno stran na spletnem mestu zacetki-zivljenja.si (v nadaljevanju: Uporabnik).

Sprejetje splošnih pogojev

Uporabnik mora upoštevati te splošne pogoje. Uporabnik z uporabo spletnih strani zacetki-zivljenja.si sprejema te splošne pogoje in izjavlja, da je z njimi seznanjen in se z njimi strinja.

Avtorske pravice

Vsa vsebina, objavljena na spletnem mestu, je v izključni lasti lastnika spletnega mesta in je avtorsko zaščitena z veljavnimi zakoni.

Prepovedano je vsakršno kopiranje in objavljanje katerekoli vsebine v celoti ali delno na drugih mestih, razen z navedbo avtorja.

Lastnik lahko po lastnem preudarku zavrne registracijo pod nazivom, ki nakazuje na drugo osebo ali je zaščiteno s pravicami prava intelektualne lastnine ali je neprimerno oziroma drugače nesprejemljivo.

Uporaba podatkov

Uporabnik lahko podatke uporablja le v osebne in nekomercialne namene. Kakršnokoli posredovanje izvirnih ali izvedenih podatkov tretjim osebam oziroma objavljanje na drugih mestih je izrecno prepovedano.

Uporabnik se zaveže, da:

  • storitev ne bo uporabljal z namenom objave katere koli vsebine ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo, javnim redom in moralo ali temi pogoji;
  • ne bo zlorabljal imen drugih oseb/uporabnikov;
  • ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe;
  • ne bo poskušal pridobiti, zbirati ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov;
  • ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko povzročalo škodo tej storitvi in ponudniku.

Omejitev odgovornosti

Lastnik ne odgovarja za točnost, pravilnost, ažurnost podatkov in informacij, ki so objavljene na spletnem mestu in ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih Uporabnik opravi na podlagi objavljenih podatkov.

Lastnik ni odgovoren za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz morebitnih tehničnih težav, ustavitve delovanja storitve ali drugih motenj (na primer računalniški virus, izpad električne energije, mehanične okvare, odločitev državnih organov in podobno).

Spletno mesto lahko vsebuje tudi povezave na spletna mesta tretjih oseb. Lastnik ne prevzema odgovornosti za spoštovanje zasebnosti in vsebino na teh spletnih mestih oziroma straneh.

Uporaba osebnih podatkov in varovanje zasebnosti

Lastnik zbira o Uporabniku naslednje podatke in kontaktne informacije:

ime in priimek
naslov elektronske pošte
druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno doda v kontaktnem obrazcu

V povezavi z vašim dostopom do spletnega mesta Lastnik beleži na strežniku podatke, ki bi lahko služili za identifikacijo (IP-naslov računalnika, datum in čas in obiskane strani). Ti podatki se lahko uporabijo anonimizirano v statistične namene.

Uporabnik prevzame izključno odgovornost za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov in kontaktnih informacij, ki jih ta posreduje Lastniku.

Lastnik bo s pridobljenimi podatki o Uporabniku ravnal skladno s temi splošnimi pogoji in veljavno zakonodajo z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) (ZVOP-1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR).

Uporabnik, mlajši od 16 let, mora za posredovanje podatkov Lastniku ali podajo soglasja za sprejemanje e-novic in SMS-ov pridobiti predhodno soglasje staršev oz. skrbnika.

Uporabnik z uporabo kontaktnega obrazca izrecno soglaša, da lahko Lastnik njegove osebne podatke uporablja in obdeluje za:

  • vzpostavitve stika z Uporabnikom, kadar je to treba (spremembe v delovanju sistema, obveščanje o storitvi in podobno),
  • pošiljanje različnih e-vsebin,
  • druge primere, kadar Uporabnik sam želi.

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, Lastnik ne odgovarja.
Podatkov Lastnik ne posreduje tretjim osebam.
Zbirke osebnih podatkov Lastnik hrani na območju Republike Slovenije ter jih ne iznaša v druge države.

Izvajanje politike zasebnosti

Lastnik ima, skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov, varovanje osebnih podatkov urejeno s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov.
Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno.

Uporabniki lahko kadarkoli prenehajo uporabljati spletno stran Lastnika in zahtevajo popoln izbris svojih podatkov. To storijo tako, da s pisno izjavo ali po e-pošti zahtevajo izbris podatkov.

Pravica do obveščanja in izbrisa

Pravico imate do informacij o vaših osebnih podatkih, s katerimi razpolagamo, kot tudi pravico do izbrisa teh podatkov. Če imate vprašanja glede izbrisa, predelave ali uporabe vaših podatkov, se obrnite na: polona.bizjak@zacetki-zivljenja.si, nam pošljite zahtevek preko kontaktnega formularja ali po pošti na naslov: Začetki življenja, Polona Bizjak s.p., Zgornja Ščavnica 101 K, 2233 Sveta Ana.

Vsak posameznik, katerega Lastnik zbira, hrani in obdeluje njegove osebne podatke, ima glede teh podatkov naslednje pravice:
Pravica do pozabe – v kolikor posameznik ne želi več, da se njegovi osebni podatki, ki jih hrani in obdeluje obdelovalec obdelujejo in ob pogoju, da ni zakonitih razlogov za njihovo nadaljnjo hrambo, bo lahko od obdelovalca kadarkoli zahteva, da se njegovi podatki zbrišejo.
Pravica vedeti, kako dolgo se hranijo osebni podatki.
Pravica zahtevati popravek, izbris ali vložiti pritožbo.
Pravica do prenosljivosti – posameznik lahko, v kolikor to želi, lahko od obdelovalca zahteva, da mu zagotovi osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.
Pravica do pravnega sredstva in sankcije – posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, pa tudi pravico do pravnih sredstev zoper odločitev nadzornega organa ali v primeru neukrepanja nadzornega organa, pravico do odškodnine in odgovornosti.
Pravica ne biti podvržen ukrepom, ki izhajajo zgolj iz profiliranja, analize ali predvidevanj z uporabo avtomatiziranih sredstev obdelave.
Pravica do umika soglasja – posameznik ima pravico do umika soglasja za nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov, posebej v primeru neposrednega trženja.

Postopek uveljavljanja pravic

Seznanjen sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na Lastnika, in sicer na elektronski naslov polona.bizjak@zacetki-zivljenja.si.
Seznanjen sem, da lahko Lastnik za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.
Seznanjen sem, da mora Lastnik na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Lastnik osebne podatke posameznika hrani do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Uporabnik lahko prekliče soglasje za prejemanje elektronskih sporočil (kar stori s pisno zahtevo Lastniku na elektronski naslov polona.bizjak@zacetki-zivljenja.si) ali zahteva, da Lastnik njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbriše.

Dodatno

Lastnik je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezan k varovanju osebnih podatkov uporabnikov njegove spletne strani. Lastnik ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov podjetja.

Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval ob prijavi na spletno stran, bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Lastnik teh podatkov ne bo uporabilo v namen, ki bi kakorkoli škodovali uporabniku ali drugi vpleteni osebi. Lastnik podatkov uporabnikov ne bo uporabil za pošiljanje promocijske elektronske pošte ali drugega nezaželenega promocijskega materiala, razen za pošiljanje tistih promocijskih obvestil, na katere se bo uporabnik naročil oz. s katerimi bo izrecno soglašal. Lastnik lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki.

Lastnik bo osebne podatke uporabnikov vodil v zbirki osebnih podatkov samo toliko časa, kot je nujno potrebno, da se doseže namen, za katerega se osebni podatki zbirajo in vodijo.

Kršitve

Ob morebitnih kakršnihkoli kršitvah zakonodaje ali teh pogojev sme Lastnik vse posredovane osebne podatke, tudi IP-naslov, uporabiti z namenom preprečevanja prihodnjih kršitev in sanacije posledic kršitve.

Ob kakršnih koli kršitvah se lahko Uporabniku delno ali v celoti omeji dostop oziroma uporaba spletnega mesta.

Prepovedan je vsak poskus ali izvršitev nepooblaščenega spreminjanja, izbrisa, poškodovanja, povzročitve začasne ali trajne neuporabnosti podatkov na spletnem mestu. Prav tako je prepovedan vsak poskus ali izvršitev aktivnosti, da se mimo spletnega mesta nepooblaščeno dostopi do kakršnihkoli drugih vsebin v sklopu informacijskega sistema Lastnika.

Prehodne in končne določbe

Za razlago teh splošnih pogojev in sporov iz razmerja Uporabnika z Lastnikom se uporablja slovensko materialno in procesno pravo, za morebitne spore iz tega razmerja pa je pristojno stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

Če sodišče s pristojnostjo za odločanje v tej zadevi odloči, da je kakšna določba splošnih pogojev neveljavna, bo ta določba izločena, druge določbe splošnih pogojev bodo še naprej veljale in učinkovale.